2019

Inovatívne smery startupistov v oblasti potravinárstva na Agrokomplexe národnom výstavisku - EIT Food Hub Awareness Day

Dňa 6.11. 2019 sa zástupcovia EIT Food Hub zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Fakulty biotechnológie a potravinárstva zúčastnili výstavy Gastra a Kulinária na Agrokomplexe v Nitre, na ktorom využili možnosť oboznámiť odbornú i laickú verejnosť so svojimi aktivitami na tému „Inovatívne smery startupistov v oblasti potravinárstva“ v priestoroch Národného výstaviska Agrokomplex.

V rámci odbornej časti informovala prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, o aktivitách EIT Food Hub na Slovensku, doc. Ing. Alica Bobková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie, o možnostiach štúdia na fakulte a prepojení študijných odborov na prax. Následne účastníci Demo Day súťaže o najlepší potravinársky startup doc. Radoslav Židek, PhD. (Nu3Gen) a Ing. Marek Petriľák a Ing. Kristína Predanocyová (Naše Vaše) predstavili ich skúsenosti so založením startupu ako aj ich podnikateľské vízie do budúcnosti.

Na záver sa zástupcovia potravinárskych firiem, štátnych inštitúcií a EIT Food Hub diskutovali o podpore malých začínajúcich podnikov v agrosektore.

Awareness day - Networking: Potravinový systém - výskum, inovácie a transfer poznatkov do praxe

V rámci projektu EIT Food Hub sa dňa 25.10.2019 v zasadacej miestnosti ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre uskutočnilô Awareness day - Networking: Potravinový systém - výskum, inovácie a transfer poznatkov do praxe.

Podujatia sa zúčastnili akademickí predstavitelia, zástupcovia potravinárskych a biotechnologických firiem, obchodných spoločností s cieľom diskutovať o aktuálnych otázkach potravinového systému: potravinové zdroje, suroviny, biotechnologické a technologické postupy, výroba, obchod, kvalita, bezpečnosť a spotreba tradičných potravín, ale aj potravín s pridanou hodnotou a ich konzumácia z pohľadu zdravia spotrebiteľa.

Odborníci sa zamerali na problémy potravinárskej praxe. Seminár bol súČasťou EIT Food Awareness Day

Aktuálne otázky inovácií, zmien, problémov či úspechov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, obchodu, kontroly a bezpečnosti potravín ako aj súkromného sektora boli ústrednými témami odborného seminára Aktuálne otázky potravinárskej praxe, ktorý 17. septembra organizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) SPU v Nitre v rámci EIT Food Awareness Day.

Prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka FBP pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, predstavila v úvodnej prednáške slovenské aktivity EIT Food Hub zamerané na významné prepojenie vzdelávania, výskumu a praxe v oblasti potravinárstva. Program pokračoval vystúpeniami pozvaných hostí: Ing. Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie Potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vystúpil s prednáškou na tému Potravinári v centre pozornosti, Ing. Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR priblížila aktuálne problémy v pekárenskom priemysle. O inováciách v potravinárskom a nápojovom priemysle informoval Ing. Ján Durec, PhD., výkonný riaditeľ firmy McCarter a.s. S aktuálnymi informáciami z oblasti potravinárskej legislatívy zoznámila prítomných JUDr. Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Organizátori odborného seminára mysleli aj na čoraz viac aktuálnu problematiku trvaloudržateľného rozvoja a ekologického správania, ktorá sa stáva veľmi diskutovanou témou súčasnosti. Na budúcnosť riešenia odpadov v potravinárstve sa vo svojom vystúpení zameral Mgr. Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu. Odbornú časť podujatia uzatvoril RNDr. Jaroslav Žiak, PhD., manažér kvality spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., ktorý prezentoval systém samokontroly u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

Prínosom odborného seminára bol otvorený dialóg, počas ktorého si prednášajúci ako aj účastníci vymieňali názory, prezentovali svoje postoje a skúsenosti. Záverečné slová patrili doc. Ing. Alici Bobkovej, PhD., prodekanke pre vzdelávanie FBP a Ing. Jozefovi Čaplovi, PhD., koordinátorovi praxe FBP, ktorí sa výrazne podieľali na príprave a priebehu odborného programu podujatia a svojimi otázkami a názormi prispeli k aktívnej diskusii.