NOVEMBER

O podujatí

Podujatie organizované EIT Food Hub-om na SPU v Nitre s názvom Inovácie a nové trendy v agropotravinárstve sa zúčastnia vedeckí pracovníci, pedagogickí zamestnanci, študenti, doktorandi, ale aj nevedecká verejnosť. Pozvaní prezentujúci predstavia svoj výskum, ukážu výsledky svojej práce alebo sa podelia o svoje úspechy v agrosektore a v programoch EIT. Podujatie je zamerané na prezentáciu inovatívnych potravinárskych produktov, ktoré boli vyvinuté na SPU v Nitre alebo v spolupráci s potravinárskymi spoločnosťami. Počas webináru budú študentom, ale aj širokej verejnosti predstavené aj nové trendy a možnosti v agropotravinárskom sektore. Ambíciou je prepojiť zamestnancov SPU v Nitre so študentmi, odborníkov s nevedeckou verejnosťou a diskutovať o novinkách a inováciách na pôde univerzity, ako aj ukázať úlohu spotrebiteľov v agropotravinárstve a vo výskume. Okrem toho budú mať účastníci možnosť vidieť, ako je verejnosť zapájaná do výskumných aktivít na univerzite a diskutovať o nových trendoch v agropotravinárskom sektore s odborníkmi z praxe.

Pre koho je určené

Webinár je určený študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom, akademickým pracovníkom, zástupcom potravinárskych firiem, malým a stredným podnikom, ale aj širokej verejnosti.

Kedy sa bude konať

Webinár sa bude konať online 3. novembra 2021 od 8:00 do 15:00 hod. prostredníctvom platformy MS Teams.