Additional activities - workshop

EIT Food Hub INOVAČNÝ WORKSHOP: Uplatnenie absolventa v agrosektore a potravinárstve

Dňa 5.11. 2019 sa vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil Inovačný workshop „Uplatnenie absolventov v agrosektore a potravinárstve“, ktorý v rámci svojich aktivít na Slovensku organizoval EIT Food Hub.

Podujatie bolo organizované pre študentov ako aj absolventov univerzít s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Po úvodnom predstavení aktivít EIT Food Hub na Slovensku a Výskumného centra AgroBioTech sa študenti venovali riešeniu zadaných úloh pod vedením Ing. Ľubomíra Lacúcha, zástupcu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Počas spoločných aktivít študenti zlepšili svoje komunikačné schopnosti, kreatívne myslenie a prácu v tímoch. Podujatie na záver obohatili aj pracovníci Výskumného centra AgroBioTech, ktorí prezentovali výsledky vedeckovýskumnej činnosti.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Deň kariéry a HACKATHON. Čo priniesla súťaž o štipendium pre študentov v rámci EIT Food Hub Additional Activities?

Celouniverzitný Deň kariéry (15. 10.) priniesol aj zaujímavé podujatie – tzv. sociálny HACKATHON. Išlo o súťaž, v rámci ktorej päť študentských tímov hľadalo praktické riešenie problému ako znižovať potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku.

Ako nás informovala doc. Danka Moravčíková, v rámci podujatia bolo skombinovaných viacero aktivít. „Podujatie bolo organizačne a finančne zastrešené EIT Food Hub v spolupráci so Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou, ktorá rieši projekt Inovujme.sk a organizuje podujatia tohto typu na stredných a vysokých školách.

Podstatou takejto súťaže vo všeobecnosti je, že tímy mladých ľudí riešia konkrétny problém, ktorý zadávajú ľudia z praxe. Zadávateľom témy pre prvý sociálny hackathon na SPU v Nitre bola Zuzana Madajová z občianskeho združenia FreeFood a téma plne korešpondovala so zameraním aktivít projektu EIT Food Hub.

„Naše občianske združenie rieši prevenciu plytvania potravinami na Slovensku, zaoberáme sa aj symptómami tohto fenoménu a legislatívou,“ hovorí Z. Madajová. „Najskrytejším typom odpadu je odpad vyprodukovaný v domácnostiach, takže len osveta, uvedomenie si a priznanie toho problému sú počiatočným riešením. Práve domácnosť je fáza potravinového reťazca, v ktorej sa plytvá najviac.

Food waste je však nielen vážnym etickým, environmentálnym, ale aj ekonomickým problémom. Preto je veľmi dôležité podnietiť v mladých ľuďoch záujem o uvedenú tému. V rámci politiky EÚ bude musieť Slovensko povinne od roku 2020 merať tento odpad a prichádzať s konkrétnymi a efektívnymi riešeniami. Na Slovensku nemáme presné štatistiky, opierame o údaje, že v našej krajine asi 50 % odpadu vyprodukujú domácnosti. V rámci EÚ doteraz desať krajín meria vyprodukovaný potravinový odpad v domácnostiach a sú schopné o tom poskytnúť aj údaje.“

Na podujatí vládla tvorivá a inšpiratívna atmosféra, ktorej nositeľmi bolo 34 účastníkov sociálneho hackathonu – študentov všetkých troch stupňov a všetkých fakúlt našej univerzity. Súťažili v piatich tímoch a po vstupných prezentáciách o EIT Food Hub, o projekte Inovujme.sk, o koučovaní v praxi a po spresnení faktov a podrobnejších informáciách o téme Stratégia znižovania potravinového odpadu v domácnostiach na Slovensku mali účastníci asi 90 minútach na kreatívny brainstorming. Po prestávke prezentovali svoje riešenia pred porotou zloženou so zástupcov praxe, SIEA, SPU v Nitre a samotnej zadávateľky témy. Zúčastnení študenti ponúkli veľmi inšpiratívne a zaujímavé riešenia aj s originálnymi názvami:

  • „Máš na výber, nebuď odpad“ - model zvozu bioodpadu a jeho ďalšieho využitia v originálnom prepojení na farmárov, potravinové banky, novovytvorené zberné stanice, ako aj na projekt adoptívnych zvierat;
  • EMI – model zdôrazňujúci význam edukácie, motivácie a implementácie, ktorý zahŕňa konkrétne riešenie zadefinovaného problému na úrovni krajských miest a ktorého autori poukázali na význam adresného vzdelávania rôznych cieľových skupín, ako aj na účinný fenomén súťaže medzi krajmi či obcami;
  • I-EAT – stravovacia aplikácia, resp. Food apka, ktorá na základe rôznorodých indikátorov o domácnosti a jej členoch a na základe voľby rôznych kritérií dokáže vygenerovať množstvo praktických výstupov;
  • FOODSAVE – aplikácia, ktorá prepojením interaktívneho plánu – profilu – kalendára – štatistiky umožňuje koordinovať spotrebu domácnosti a upozorní napr. aj na možné alternatívne využitie surovín;
  • „Maj sa, odpad“ – edukačno-sieťujúca aplikácia pre vekovú kategóriu 15 - 45 rokov monitorujúca množstvo odpadu a poskytujúca následný akčný plán, nákupný zoznam a pod.

Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o dvoch víťazných riešeniach, ktorými sa napokon stala aplikácia I-EAT (1. miesto) a FOODSAVE (2. miesto). Členovia víťazných tímov dostali vecné ceny a mimoriadne štipendium vo výške 150 eur a 100 eur. Všetkým účastníkom bol udelený certifikát za účasť a drobné suveníry. Patrí im úprimné poďakovanie od zadávateľky témy, poroty, hostí, vedenia univerzity i fakúlt, pretože svojou aktívnou účasťou ukázali, že naša univerzita má veľmi šikovných študentov, ktorí sa zaujímajú aj o sociálne témy a dokážu ponúknuť praktické riešenia pre prax.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Ceníme si vaše skúsenosti, postrehy a názory, a čo je najdôležitejšie, zaslúžite si, aby ste boli vypočutí!
Ceníme si vaše skúsenosti, postrehy a názory, a čo je najdôležitejšie, zaslúžite si, aby ste boli vypočutí!